Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Extracts

رازهاى خزر

رازهاى  خزر
 نقشى به سیاهى افسردگی هايم، نقشى به آبى خاطرات دلتنگی خانه، نقشى به قرمزى عشق، كه بالاتر از همه چیز قرار دادم، نقشى به زردى تنفر از بی عدالتی، نقشى به سبزى زندگی كه تصمیم گرفتم پايان ندهم و نقشى به سفیدى صلح  درونى كه به شدت به دنبال آن ميگردم.